Partnerstvo SiEnE ponuja strateški in celoviti pristop naslavljanja energetskih in okoljskih izzivov na obrambnem področju.

Strateško povezovanje obrambnih in civilnih deležnikov omogoča učinkovitejše vključevanje slovenskih deležnikov v mednarodne obrambne programe ter globalne obrambne verige vrednosti.

Primarni cilji

Povečanje raziskovalno-razvojnega in tehnološkega sodelovanja s partnerji iz članic EU in Zveze NATO.

Povečanje deleža slovenskih partnerjev v obrambnih programih MORS, Evropske obrambne agencije (EDA) in Zveze NATO.

Povečanje števila v Sloveniji razvitih produktov v globalnih obrambnih verigah vrednosti.

Ključne naloge

Strokovno tehnična podpora MORS in Slovenski vojski pri vključevanju v mednarodne obrambne programe in projekte.

Krovno usmerjanje in koordinacija vključevanja slovenskih deležnikov v programe MORS, EDA in NATO.

Aktivno vključevanje slovenskih strokovnjakov v mednarodne delovne in projektne skupine.

Koordinirana podpora priprave mednarodnih raziskovalno razvojnih in tehnološko demonstracijskih projektov.

Priprava, izvajanje in koordinacija mednarodnih raziskovalno-razvojnih in tehnološko-demonstracijskih projektov.

Promocija raziskovalno-razvojnih in proizvodnih zmogljivosti slovenskih podjetij.

Ustanovitelja

TECES je slovenski inovacijski grozd zelenih tehnologij in energetsko učinkovitih rešitev. Je nosilec in koordinator razvojnih strateških projektov in partnerstev. Omogoča koordinirano vključevanje civilnih interesov in slovenskih deležnikov v programe MORS, EDA in NATO ter zagotavlja ustrezno zastopanost strokovnjakov.

TECES upravlja in vodi partnerstvo SiEnE ter ga zastopa v pravnem prometu.

MORS uradno zastopa interese RS kot članice EU v programih EDA in NATO in zagotavlja skladnost delovanja partnerstva s strateškimi interesi RS. Zagotavlja ustrezen nivo informiranja.

V okviru svojih pristojnosti omogoča vključevanje civilnih predstavnikov v programe in delovne skupine MORS, EDA in NATO.

Organiziranost partnerstva

Organizacijska struktura partnerstva je skladna z načeli industrijskih in inovacijskih grozdov (clusters) in temelji na potrebah MORS, SV in članov partnerstva. Optimizirana je za sodelovanje v obrambnih programih EDA in drugih obrambno naravnanih programih EU.

Vodstveno koordinacijski odbor

Podrobnosti

Vodstveno koordinacijski odbor

zapri

Ekspertna skupina

Podrobnosti

Ekspertna skupina

je ključni strokovni organ partnerstva za vključevanju slovenskih partnerjev v programe MORS, EDA in NATO. Člani ekspertne skupine so odgovorni za pripravo vseh strokovnih vsebin in usklajevanje aktivnosti partnerstva s člani partnerstva.

zapri

Zbor članov

Podrobnosti

Zbor članov

predstavljajo predstavniki članov tako, da ima vsak član v njem po enega predstavnika, preko katerega član uveljavlja svoje pravice in izkazuje svojo voljo.

zapri

Ključni dokumenti

Akt o vzpostavitvi 

Podrobna pravila delovanja partnerstva SiEnE ter pravice in obveznosti članov

SiEnE – Članarina in pristopnina

Pregled letnih članarin in pristopnin ter možnega znižanja članarin.