Energy & Environment CapTech 5th meeting in Maribor successfully concluded

This meeting was also aimed at presenting the professional and technological solutions and breakthrough technologies, aimed at addressing environmental and energy related challenges in the defence and security sector. Activities and projects to strengthen international cooperation, as well as opportunities for more active involvement of civilian representatives, were presented. For this reason, we at TECES […]

Uspešni zaključek 5. sestanka Energy & Environment CapTech v Mariboru

Tokratni sestanek je bil namenjen tudi predstavitvi strokovnih in tehnoloških izzivov, prebojnih tehnologij in rešitev, s katerimi se soočamo pri naslavljanju okoljskih in energetskih izzivov na obrambnem področju. Predstavljene so bile aktivnosti in projekti za okrepitev mednarodnega sodelovanja ter možnosti za aktivnejše vključevanje civilnih predstavnikov. Zaradi tega smo v TECES & SiEnE izredno ponosni, da […]

Project HibroM partners visit the Slovenian Armed Forces’s Temporary Deployable Base

Climate experts predict an increased frequency of such natural disasters in the future, similar to the catastrophic floods in Slovenia in August 2023. Therefore, the timely response of the state to any new emergencies resulting from environmental and climate changes is of utmost importance. This is also one of the reasons why the Si MoD […]

Partnerji projekta HibroM na ogledu začasne baze Slovenske vojske

V prihodnje strokovnjaki za podnebne spremembe napovedujejo še povečano pojavnost tovrstnih in drugih naravnih nesreč, kot so bile katastrofalne poplave v Sloveniji v avgustu 2023. Zato je izrednega pomena pravočasno odzivanje države na morebitne nove izredne pojave kot posledica okoljskih in podnebnih sprememb. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj MORS v okviru projekta HibroM […]

Uspešni začetek RRI projekta HibroM v avditoriju MORS

Osnovno o projektu HibroM Projekt HibroM predstavlja enega izmed večjega števila razvojno – raziskovalnih in inovacijskih (RRI) projektov slovenskih partnerjev s podporo Ministrstva za obrambo (MORS), ki naslavljajo zeleni prehod, energetske in okoljske izzive na obrambnem področju pod okriljem Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE). Projekt HibroM se osredotoča na zaznane potrebe MORS […]

Slovenian representative appointed as the EDA’s EnE CapTech Industry Rapporteur

On 27 June 2023, representatives of the Slovenian Ministry of Defence and TECES attended the 4th meeting of the European Defence Agency’s (EDA) Energy and Environment Technology Capability Group (EnE CapTech). The event reviewed the status of activities and projects within the EnE CapTech and the activities planned to strengthen cooperation between the 23 countries […]

Za industrijskega poročevalca v EDA EnE CapTech imenovan slovenski predstavnik

Predstavniki MORS in TECES so se 27. junija 2023 udeležili 4. sestanka skupine za tehnološke zmogljivosti za energijo in okolje (EnE CapTech), ki deluje v okviru Evropske obrambne agencije (EDA). Dogodek je bil namenjen pregledu stanja aktivnosti in projektov znotraj EnE CapTech, predvsem pa načrtovanim aktivnostim za krepitev sodelovanja med vključenimi državami. Namen skupin CapTech pod […]

New Sector for Energy Efficience and Green Transition at The Slovenian Ministry of Defence

Mission, Aims and Goals In addition, the sector’s work is also focused on developing methodologies for measuring energy consumption, greenhouse gas emissions, water consumption and waste production, as well as setting up a system where relevant energy and environmental data can be measured and recorded in one place. This should allow faster analysis of trends, […]

Nov Sektor za energetsko učinkovitost in zeleni prehod na MORS

Poslanstvo in namen Ob tem, je delovno področje sektorja vezano tudi na pripravo metodologij za merjenje porabe energentov, toplogrednih emisij, porabo vode in proizvedenih odpadkov, kot tudi na ureditev sistema, kjer se bodo relevantni podatki o energiji oziroma okolju lahko merili in beležili na enem mestu. To bi naj omogočilo hitrejše analiziranje trendov, potreb, doseganja […]

Minister of Defence and TECES signed a letter of support for INDY project

The Ministry’s national financial support for many research development innovation projects In parallel with signing the letter of support, the minister signed two more contracts for research, development, and innovation projects with Slovenian companies. With this act, the ministry continues its efforts towards the modernization of the Slovenian Army. It aims to encourage the Slovenian […]