TIMTEC Defense d.o.o.

Specialized in adopting new and state-of-the-art knowledge and technologies, research and developing projects in software, electronics, mechatronics, and mechanical systems. Rapid designing, manufacturing, testing, and certifying prototypes and production according to international, military, and other requested standards for aerial, naval, and land applications.

TIMTEC Defense d.o.o.

Podjetje je specializirano za vpeljevanje novih in najsodobnejših znanj in tehnologij, razvojno in raziskovalnih projektov na področju programske opreme, elektronike, mehatronike in mehanskih sistemov. Hitro načrtovanje, izdelava, preskušanje in certificiranje prototipov in proizvodnje v skladu z mednarodnimi, vojaškimi in drugimi zahtevanimi standardi za letalske, pomorske in kopenske aplikacije.

TAB d.d.

TAB was established in 1965 as a subsidiary of Rudnik Mežica Holding (Lead Mine Mežica Holding) in a region where different lead activities are more than 350 years old. For the first 15 years TAB was a licence partner of Tudor, Sweden. Nowdays, TAB is producing a wide range of lead acid flooded, VRLA AGM […]

TAB d.d.

Podjetje TAB d.d. je bilo ustanovljeno leta 1965 kot ena izmed temeljnih organizacij združenega dela Rudnika Mežica, kjer ima predelava svinca več kot 350-letno tradicijo. Prvih 15 let je TAB delal z licenco Tudorja s Švedske. Danes TAB proizvaja vse vrste svinčevih baterij v treh moderno opremljenih tovarnah, na treh različnih lokacijah, s približno 1.500 […]

Stubelj d.o.o.

Stubelj d.o.o. designs and produces military generating sets, military shelters and other military equipment. Our products are designed and adapted to specific requirements of the project and customer. All our products are manufactured and tested in compliance with USA, NATO and EU military standards.

Stubelj d.o.o.

Stubelj d.o.o. razvija in proizvaja vojaške elektroagregate, vojaške kontejnerje ter druge naprave. Lastne izdelke razvijamo in prilagajmo posameznim zahtevam projekta in kupca. Izdelki so izdelani in testirani v skladu z ZDA, NATO in EU vojaškimi standardi.

STROKA PRODUKT d.o.o.

For 30 years, Stroka products within the Stroka Group have been providing our clients with high-quality, carefully selected and innovative solutions and services in the field of information technology. As a development-oriented company that develops on the latest technologies, we take care of the development of our customers and advise them on how to embark […]

STROKA PRODUKT d.o.o.

Stroka produkt v okviru Skupine stroka že 30 let zagotavlja našim naročnikom kakovostne, skrbno izbrane ter inovativne rešitve in storitve s področja informacijske tehnologije. Kot razvojno usmerjeno podjetje, ki razvija na najsodobnejših tehnologijah, skrbimo za razvoj naših kupcev ter jim svetujemo, kako stopiti na pot digitalne transformacije in ohraniti vodilno vlogo na trgu. Z več […]

ROTO ECO d.o.o.

Roto Eco is an internationally recognized rotomoulding company, focusing on development and production of solutions for waste water and portable water management. The company’s development is ensured by continuous innovation, new technologies and materials that we develope together with scientific institutes, universities and other companies. The Roto-branded product groups are divided into four segments: products […]

ROTO ECO d.o.o.

Roto Eco je mednarodno prepoznano podjetje v rotomouldingu, s poudarkom na razvoju in proizvodnji rešitev za recikliranje in samooskrbo z vodo. Razvoj podjetja zagotavlja nenehne inovacije, nove tehnologije in materiale, ki jih razvija skupaj z znanstvenimi inštituti, univerzami in drugimi podjetji. Produktne skupine z blagovno znamko Roto so razdeljena v štiri segmente – izdelki za […]