UL FNE

The Faculty of Natural Sciences and Engineering consists of four departments, namely, Department of Geology, Department of Geotechnology, Mining and the Environment, Department of Materials and Metallurgy and Department of Textiles, Graphics and Design. The Faculty is active in the field of teaching and in the field of science, technology, and arts, which certainly makes […]

UL NTF

Naravoslovnotehniška fakulteta je sestavljena iz štirih oddelkov: oddelka za geologijo, oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in okolje, oddelka za materiale in metalurgijo in oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje. Fakulteta deluje na pedagoškem področju in na področju naravoslovja, tehnike in umetnosti, kar jo zagotovo dela posebno v okviru Univerze v Ljubljani. Na fakulteti se uspešno izvajajo […]

SANING International, d.o.o., Kranj

The Saning Group is made up of professional, technology and implementation companies that master a comprehensive and high-quality level of renovation, reconstruction, construction and equipping of facilities. We offer our clients integrated technical and technological solutions, professional support and uncompromising implementation of the most demanding construction and renovation works. The establishment of the company and […]

SANING International, d.o.o., Kranj

Skupino Saning sestavljajo strokovna, tehnološka in izvedbena podjetja, ki pokrivajo celovit in visoko kakovosten nivo izvedbe sanacij, rekonstrukcij, gradenj ter opremljanja objektov. Naročnikom nudimo celovite tehnično-tehnološke rešitve, strokovno podporo in brezkompromisno izvedbo najzahtevnejših gradbenih in sanacijskih posegov. Ustanovitev podjetja z blagovno znamko Saning sega v leto 1989, ko je manjša skupina strokovnjakov pod vodstvom ustanovitelja […]

SOLVERA LYNX d.o.o.

SOLVERA LYNX is a provider of innovative solutions and advanced tools that enable our customers accurate monitoring and efficient and flexible energy usage. Our development activities are focused on all major segments of our business, the development of electronics and communication devices, energy management software development, and other data management related to the implementation of […]

SOLVERA LYNX d.o.o.

SOLVERA LYNX je ponudnik inovativnih rešitev in naprednih orodij, ki našim strankam omogočajo natančno spremljanje, učinkovito in fleksibilno rabo energije. Naše razvojne aktivnosti potekajo na vseh področjih našega dela, in sicer pri razvoju elektronike in komunikacij, razvoju programske opreme za upravljanje z energijo in podatki do umeščanja naših konceptov upravljanja z energijo v različna okolja […]

PODKRIŽNIK d.o.o.

We have been joining motivated people and state-of-art technology under one roof for more than three decades. Our company has been realising the ideas and passions of people who want to achieve higher goals in the field of Technological Progress. We have been realising demanding technological projects to create high value added, serving as a […]

PODKRIŽNIK d.o.o.

Pod eno streho že več kot tri desetletja združujemo motivirane ljudi in najsodobnejšo tehnologijo. Uresničujemo ideje in strasti ljudi, ki želijo doseči še višje cilje na področju tehnološkega napredka. Uresničujemo zahtevne tehnološke projekte, s čimer ustvarjamo visoko dodano vrednost, ki služi kot orodje za stalno rast in razvoj podjetja na področju znanja, organiziranosti, ekonomičnosti. Kot […]

NIC D13

Department of Catalysis and Chemical Reaction Engineering is primarily invested in chemical (process) engineering, reactor and unit operation design and construction, as well as multi-scale process modelling. The Department topics foremost include carbon dioxide and natural gas conversion, hydrogen and fuel cell technologies, biomass valorisation to bio-based compounds, and (bio)pharmaceutical processes.

KI – D13

Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo na kemijskem inštitutu je prvenstveno posvečen kemijskemu (procesnemu) inženirstvu, načrtovanju in izgradnji reaktorjev ter obratovalnih enot, pa tudi več-nivojskemu procesnemu modeliranju. Tematika odseka se nanaša predvsem na pretvorbo ogljikovega dioksida in zemeljskega plina, tehnologije vodika ter gorivne celice, vrednotenje biomase za pripravo bio-osnovanih snovi in procese v (bio)farmacevtiki.