Ekspertna skupina

Ekspertna skupina je ključni strokovni organ partnerstva za vključevanju slovenskih deležnikov v programe MORS, EDA in NATO.

Ekspertna skupina je odgovorna za pripravo vseh strokovnih vsebin in usklajevanje aktivnosti partnerstva s člani partnerstva.

Friderik Knez

Primarno fokusno področje: gradbena fizika, požarna varnost

Dodatno: Okoljske lastnosti stavb, Energija v stavbah, Požarna varnost stavb, Toksičnost pri požaru

Friderik Knez, univ. dipl. fiz. je vodja Oddelka za gradbeno fizike na Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Ukvarja se z vprašanji okoljskih odtisov stavb v celotnem življenjskem ciklu. Ukvarjal se je z rabo energije v stavbah, v zadnjem času se posveča tudi požarni varnosti v stavbah ter procesu gorenja in toksičnosti dimnih plinov. Je član tehničnega odbora pri Evropski organizaciji za tehnične ocene in koordinator področja trajnostne gradnje pri tej organizaciji. V preteklosti je bil strokovni koordinator več slovenskih razvojno raziskovalnih programov s področja trajnostne gradnje.

Je tudi predsednik strokovnega sveta slovenskega Strateškega raziskovalno inovacijskega partnerstva Pametne stavbe in dom z lesno verigo.

Prof. dr. Gorazd Štumberger

Primarno fokusno področje: Elektrotehnika

Dodatno: Proizvodnja prenos in razdeljevanje električne energij, Pretvarjanje energije, Električna omrežja, Upravljanje z energijo, Pametna omrežja, Mikro omrežja, Prožnost energije, Električni stroji in pogoni

Gorazd Štumberger je redni profesor in dekan Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru v Sloveniji. Naziv doktor znanosti na področju elektrotehnike je pridobil na Univerzi v Mariboru. Področje njegovega raziskovanja obsega proizvodnjo, prenos in distribucija električne energije; zaščito v elektroenergetskem sistemu; pametna omrežja, mikro omrežja, obnovljive viri energije in sisteme za upravljanje z energijo; modeliranje, optimizacije, simulacije in vodenje elementov elektroenergetskega sistema, električnih stroje in pogonov.

Bil je gostujoči raziskovalec na University of Wisconsin-Madison (WEMPEC) v ZDA v letih 1997 in 2001 ter na Katoliški univerzi v Leuvenu v Belgiji v letih 1998 in 2000. Med letoma 2010 in 2019 je bil član znanstvenega sveta za tehniko na ARRS.

Je član strokovnega sveta SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, vodja raziskovalnega programa ARRS Vodenje elektromehanskih sistemov in član uredniških odborov 3 mednarodnih revij.

Gorazd Štumberger je bil vodja 6 raziskovalnih projektov ARRS in 18 industrijskih projektov. Je avtor 156 člankov, objavljenih v znanstvenih revijah. Je imetnik treh mednarodnih in treh nacionalnih patentov ter soavtor 7 mednarodnih patentnih prijav.

Prof. dr. Andrej Kitanovski

Primarno: Energetika in procesno strojništvo

Dodatno: Pretvorbe energij na področju fizike trdne snovi, Hlajenje in toplotne črpalke, Prenos toplote in snovi, Shranjevanje toplote/hladilne energije, Upravljanje toplotnih procesov, Energija v zgradbah, Daljinski energetski sistemi

Andrej Kitanovski vodi Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Je član mednarodnih združenj AHSRAE, ASME, IIR, MRS, EHPA, EASAC. V Sloveniji je član strokovnega sveta SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, predsednik združenja SATENA, član izvršilnega odbora Slovenskega združenja za energetiko SZE in Sveta za energetiko SAZU. Znanstveni projekti obsegajo področje kaloričnih tehnologij pretvorbe energij, pri katerih predstavlja v svetu enega izmed pomembnih nosilcev področja, v Sloveniji pa pionirja, ki je področje odprl in pričel razvijati.

Druga znanstvena področja obsegajo razvoj termoelektričnih toplotnih črpalk, mikro prenos toplote, upravljanje toplotnih procesov v elektronskih napravah in prediktivno vodenje energetskih naprav. Andrej Kitanovski sodeluje s podjetji predvsem na področjih toplotnih procesov v gospodinjskih aparatih, daljinskem ogrevanju in hlajenju, toplotnih črpalkah, pri ravnanju in upravljanju odpadne toplote. V svoji karieri je poleg dela na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani 6 let vodil raziskave in vodil projekte na področju energetike na inštitutu IGT, delu Univerze Aplikativnih znanosti zahodne Švice. Dve leti je bil generalni direktor Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost na Ministrstvu za gospodarstvo, kjer je postavil temelje podpornega inovacijskega okolja v Sloveniji.

Je idejni oče Slovenskega foruma inovacij. Prejel je številne prestižne nagrade v slovenskem in mednarodnem okolju.

Prof. dr. Katrašnik Tomaž

Primarno fokusno področje: Energetska tehnika

Dodatno: Energetska tehnika, Motorji z notranjim zgorevanjem, Alternativna goriva, Napredni procesi zgorevanja, Izpusti onesnažil, Hibridni pogonski sistemi vozil, Električna vozila, Gorivne celice, Baterije, Soproizvodnja toplote in elektrike, Numerično modeliranje sistemov in komponent

Tomaž Katrašnik je leta 1999 končal študij fizike na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za matematiko in fiziko in nadaljeval z magistrskim in doktorskim študijem na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za strojništvo. Dodatno se je izpolnjeval na dveh podoktorskih projektih. Od leta 2016 je redni profesor za področje energetska tehnika na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za strojništvo, kjer vodi Laboratorij za motorje z notranjim zgorevanjem in elektromobilnost.

Trenutno deluje tudi kot prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje. Raziskovalno je aktiven na področju mezo- in makro-skopskega modeliranja baterij in gorivnih celic, električnih, hibridnih in konvencionalnih pogonskih sistemov vozil ter motorjev z notranjim zgorevanjem, alternativnih goriv, naprednih procesov zgorevanja, izpustov onesnažil in soproizvodnje toplote in elektrike, kjer dodatno deluje tudi na področju detajlnih eksperimentalnih raziskav. Na navedenih področjih sodeluje v številnih mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektih ter neposrednih tržnih projektih z nacionalnimi in tujimi industrijskimi partnerji. Izsledke raziskav je objavil v več kot 150 revijalnih in konferenčnih člankih in mnogi izmed njih so objavljeni v visokokakovostnih revijah relevantnih področij.

Je član evropskih združenj EARPA in EGVIA ter predsednik strokovnega sveta SRIP Mobilnost in vodja vertikale Trajnostna energija SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo.

Doc. dr. Miran Rodič

Primarno: Električni pogoni, Močnostna elektronika

Dodatno: Električni pogoni: Vodenje izmeničnih motorjev, Električni pogonski sistemi, Električna vozila, Hitro načrtovanje sistemov vodenja, Strojna oprema v zanki, Funkcionalna varnost, Na modelih temelječe vodenje. Močnostna elektronika: Vodenje pretvornikov močnostne elektronike, Električna vozila, Hitro načrtovanje sistemov vodenja, Strojna oprema v zanki, Funkcionalna varnost, Načrtovanje programske opreme, Na modelih temelječe vodenje.

Miran Rodič je diplomiral, magistriral in doktoriral na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Dodatno se je izpolnjeval v podoktorskem projektu. Zaposlen je kot docent na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Raziskovalno je aktiven na področjih vodenja električnih pogonov in sistemov močnostne elektronike, računalniško podprtega načrtovanja vodenja, naprednih sistemov za testiranje (strojna opreme v zanki, dinamična emulacija), električne mobilnosti in funkcionalne varnosti.

Na navedenih področjih sodeluje v številnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih ter neposrednih tržnih projektih. Izsledke raziskav je objavil v večjem številu člankov na konferencah in v znanstvenih revijah. Je član strokovnega sveta SRIP Mobilnost, mednarodnih organizacijskih odborov EPE-PEMC in EPE ter koordinator mednarodne CEEPUS mreže AutoAuto (avtonomna vozila). Aktiven je tudi na področju trilaterale SI-HU-AT za avtonomno vožnjo.

Doc. dr. Blaž Likozar

Primarno fokusno področje : Kemijsko inženirstvo

Dodatno: Kemijsko procesno inženirstvo, Kemijsko reaktorsko inženirstvo, Kemijsko reakcijsko inženirstvo, Kataliza, Izboljševanje, Združevanje, Povečevanje, Več-ravenski popis postopkov, Ravnotežje, Kinetika, Prenos, Tok, Vodik, Ogljikov dioksid, Biomasa, Ogljikovodiki, Energija, Krožnost

Blaž Likozar (višji znanstveni sodelavec, docent, vodja na odseku) je pridobil doktorat s področja Kemijskega inženirstva 2008 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Je član Kemijskega inštituta (KI) od 2011, kjer dela kot višji znanstveni sodelavec, docent in vodja na odseku, in sicer je dejaven na področjih kemijskega inženirstva (Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo); vodi program »Kemijsko reakcijsko inženirstvo«, pa tudi številne raziskovalne projekte.

Njegove trenutne veščine so (med drugimi) poznavanje kemijskega inženirstva, heterogene katalize, popis, napovedovanje in izboljševanje toka tekočin, prenosnih pojavov ter kemijske kinetike. V 2014–2015 je delal na University of Delaware (Catalysis Center for Energy Innovation, Newark, Delaware, ZDA) kot raziskovalec Fulbright Program-a. Objavil je preko 180 izvirnih znanstvenih člankov, h-indeks pa ima 27 (trenutno več kot 3000 citatov objavljenih del). Največ raziskuje/razvija reakcije H2, CO2 in biomase.