UL FE LTFE

Research areas of the Laboratory for Telecommunications include distributed cyber-physical systems, digitization, and security. Technology areas include the Internet of things, communication protocols, 5G and 6G networks, cyber security, blockchain, and data. The vertical sectors supported by ICT technology areas are smart cities, villages and communities, energy, industry, critical infrastructure and public safety. Research areas […]

UL FE LTFE

Raziskovalna področja Laboratorija za telekomunikacije zajemajo porazdeljene kibernetsko-fizične sisteme, digitalizacijo ter varnost. Tehnološka področja zajemajo internet stvari, komunikacijske protokole, omrežja 5G in 6G, kibernetsko varnost, blokovne verige ter podatke. Vertikalni sektorji, podprti z IKT tehnološkimi področji, so pametna mesta, vasi in skupnosti, energetika, industrija, kritične infrastrukture in javna varnost. Raziskovalna področja so skladna s programi […]

TECOS

TECOS, Slovenian tool and die development centre, was established in 1994 as a non‐profit organisation to represent the collective interests of the Tool, Die & Mould‐making (TDM) and Processing Industries. TECOS’s priority is to improve the members’ competitiveness through the provision of valuable resources, and in so doing, cluster actively assist in the positioning of […]

TECOS

TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije je bil ustanovljen leta 1994 kot zavod, ki predstavlja skupne interese orodjarske in procesne industrije Slovenije. TECOS se usmerja v izboljšanje konkurenčnosti članov preko zagotavljanja dragocenih virov in znanja. Kot grozd podpiramo razvoj in pozicioniranje orodjarske industrije, ki s pričakovanjem zre v prihodnost, saj se proizvodna industrija vse bolj osredotoča […]

UP FD

The Faculty of Design was established in 2005 in Ljubljana as a private independent institution of higher education. Since 2011, it has been an associated member of the University of Primorska. The Faculty of Design offers undergraduate and postgraduate (master’s) programmes in Interior Design, Visual Communications, Design Management, and Textile, Fashion, and Jewellery Design. Following its aims, the […]

UL FD

Fakulteta za dizajn je bila ustanovljena leta 2005 v Ljubljani kot zasebna samostojna visokošolska ustanova. Od leta 2011 je pridružena članica Univerze na Primorskem. Fakulteta za oblikovanje ponuja dodiplomske in podiplomske (magistrske) programe s področja notranje opreme, vizualnih komunikacij, menedžmenta oblikovanja ter oblikovanja tekstila, mode in nakita. V skladu s svojimi cilji, fakulteta aktivno sodeluje […]

UL FNE

The Faculty of Natural Sciences and Engineering consists of four departments, namely, Department of Geology, Department of Geotechnology, Mining and the Environment, Department of Materials and Metallurgy and Department of Textiles, Graphics and Design. The Faculty is active in the field of teaching and in the field of science, technology, and arts, which certainly makes […]

UL NTF

Naravoslovnotehniška fakulteta je sestavljena iz štirih oddelkov: oddelka za geologijo, oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in okolje, oddelka za materiale in metalurgijo in oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje. Fakulteta deluje na pedagoškem področju in na področju naravoslovja, tehnike in umetnosti, kar jo zagotovo dela posebno v okviru Univerze v Ljubljani. Na fakulteti se uspešno izvajajo […]

NIC D13

Department of Catalysis and Chemical Reaction Engineering is primarily invested in chemical (process) engineering, reactor and unit operation design and construction, as well as multi-scale process modelling. The Department topics foremost include carbon dioxide and natural gas conversion, hydrogen and fuel cell technologies, biomass valorisation to bio-based compounds, and (bio)pharmaceutical processes.

KI – D13

Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo na kemijskem inštitutu je prvenstveno posvečen kemijskemu (procesnemu) inženirstvu, načrtovanju in izgradnji reaktorjev ter obratovalnih enot, pa tudi več-nivojskemu procesnemu modeliranju. Tematika odseka se nanaša predvsem na pretvorbo ogljikovega dioksida in zemeljskega plina, tehnologije vodika ter gorivne celice, vrednotenje biomase za pripravo bio-osnovanih snovi in procese v (bio)farmacevtiki.